skip to Main Content

Openbaring 22:11: Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden.

Hoe werkt het lichaam?
Een hand, een vinger of een ander lichaamsdeel kan niet alleen leven, dan gaat het lichaamsdeel dood doordat er geen doorbloeding plaatsvindt. Het bloed zorgt voor voeding en heeft een belangrijke zuiverende werking. Het natuurlijke is het beeld van het geestelijke. Het lichaam van Christus is de gemeente van Christus; ook dit lichaam bestaat uit verschillende delen: de gelovigen in de gemeente met Christus als Hoofd.

Een belangrijke functie van het lichaam van Christus is de reiniging of de heiliging van de afzonderlijke gelovigen. In het lichaam van Christus geldt dat zonder doorbloeding de geestelijke dood van de gelovigen volgt.

Wat zegt de Bijbel over zonde en heiliging?
Maar wat is dan die heiliging en hoe werkt dit in de praktijk? Om dit te begrijpen lezen we wat de apostel Johannes hierover schrijft in de eerste Johannes brief. De brief is opgedeeld in hoofdstukken, maar zou je eigenlijk als één geheel moeten lezen. Deze brief is werkelijk een juweel, voor de leesbaarheid haal ik nu enkele elementen uit de brief:

1 Joh. 1:5-10
En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen wij de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en is Zijn woord niet in ons.’

Daarnaast 1 Joh 3:6-9
‘Ieder die in hem blijft, zondigt niet; ieder die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend. Lieve kinderen, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid, is rechtvaardig; zoals Hij rechtvaardig is. Wie de zonde doet, is uit de duivel; want de duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat hij de werken van de duivel verbreken zou. Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is.’
en Joh 5:18
Wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt, maar wie uit God geboren is bewaart zichzelf en de boze heeft geen vat op hem.’

Spreekt de Bijbel zichzelf tegen over de zonde?
Hoe zit het eigenlijk met de brief van Johannes en met de zonde die genoemd wordt? Spreekt de apostel Johannes zichzelf hier tegen? Herhaaldelijk schrijft de apostel: ‘wie uit God geboren is, zondigt niet.’ Het staat geschreven en het is waar, God kan niet liegen!

Om dit goed te begrijpen kijken we naar wat zonde is en wat er op Golgotha met de mens is gebeurd:
1) Dé zonde is het ongeloof of ongehoorzaamheid aan de waarheid. (zie het onderwerp over zonde)
2) De mens die met Christus is gekruisigd is vrij van de wet van zonde en dood. (Rom 8:2)

Wie gelooft dat hij met Christus is gekruisigd, is dood voor deze wereld en vrij van de wet van zonde en dood. Welke zonde kun je bedrijven als je niet onder de wet bent, de kracht van de zonde is immers de wet. Dé zonde is het ongeloof in het woord van het kruis en wat dit betekent voor de mens. De Bijbel spreekt zichzelf niet tegen maar dit gedeelte kun je alleen goed begrijpen als je weet wat zonde eigenlijk is.

Is verdere reiniging nodig?
Reiniging, heiliging en groei is nodig, en dit is exact waar 1 Joh 1 over spreekt. Ik probeer dit uit te leggen aan de hand van een (voor)beeld dat in de bijbel wordt gebruikt. In de bijbel wordt de mens vaak vergeleken met een plant of tak. Als een plant afgesneden wordt, blijft hij nog wel even doorleven, maar de wortel is weggenomen. Zo geldt het ook voor een nieuwgeboren christen, de wortel (het ongeloof) is weggenomen, maar er moet nog wel reiniging plaatsvinden en het kan nog wel even duren voordat de nieuwe plant nieuwe vruchten gaat produceren.

Wat is in het licht wandelen?
1 Joh 1 spreekt over het in het licht wandelen, dit houdt in dat er volledige openheid is. Als iemand echt in het licht wandelt is immers alles openbaar. Dit houdt in dat iemand zijn hart laat zien, wat er leeft in het hart en waar hij zich mee bezig houdt. Als daar duisternis is, ongeloof of geloof in een woord dat niet volgens de Bijbel is, moet dit aan het licht gebracht worden en beleden worden. Vervolgens vindt reiniging plaats door het bloed van Christus. Maar als zo iemand zegt dat hij geen zonde heeft – geen reiniging en heiliging nodig heeft – dan is hij een leugenaar en de waarheid is niet in hem.

De apostel Johannes benadrukt heel sterk dat iedereen reiniging nodig heeft. Bij iedere  christen kunnen er bepaalde dingen zijn gebleven, die niet volgens het woord van Christus zijn. Dit kunnen oude gewoontes zijn, gedrag, gedachten of menselijk onderwijs dat niet volgens de bijbel is. Met groei naar volwassenheid hoort dit op natuurlijke wijze te verdwijnen. Het leven van een christen is dus niet een langdurige en vermoeiende strijd tegen het vlees of een strijd van de innerlijke en uiterlijke mens (zoals in veel kerken wordt geleerd). Maar het is wel een strijd in geloof.

Wat is de rol van vermaning bij heiliging?
De Hebreeën 3 staat: ‘vermaan elkaar iedere dag’. Vermaning. Wat is dat eigenlijk? Als broeders en zusters moet je elkaar kunnen aanspreken op bepaalde dingen die niet volgens Christus zijn. Hierdoor komen dingen aan het licht, zodat reiniging kan plaatsvinden. Een verstandig mens heeft vermaning lief.  Het kenmerk van de oude adam is dat deze zich beledigt (of gekwetst) voelt en zich niet laat corrigeren, zodoende vindt er geen heiliging plaats.

Eén van de belangrijkste functies van het lichaam is verloren gegaan in de huidige kerken. In massale kerken met één spreker die eenzijdig de dienst leidt, is er geen sprake van gemeenschap zoals bedoeld door de apostelen. Net zoals leden van een natuurlijk lichaam sterven als deze niet doorbloed worden geldt dit ook voor het lichaam van Christus. Door in het licht te wandelen, elkaar te vermanen en openheid te geven, reinigt het bloed van Jezus Christus van alle zonde. Als dit niet gebeurt is het uiteindelijke gevolg voor de ledematen, net zoals in een natuurlijk lichaam, de dood.

holybunch-sermon
Back To Top