skip to Main Content

‘Ik dank God, Die ik van mijn voorouders aan dien met een rein geweten, terwijl ik zonder ophouden aan u denk in mijn gebeden, nacht en dag’ (2 Tim.1:3).

Apostel Paulus laat ons hier en in vele van zijn andere brieven duidelijk weten, wat de grote betekenis is van gebed voor het geestelijke leven van een christen. Niet alleen in Paulus’ eigen leven neemt het gebed een intensieve plaats in, maar ook roept hij de gelovigen op om zijn voorbeeld te volgen: ‘Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u’ (1 Thess.5:16-18).

Het is Gods wil dat we voortdurend in gebed zijn, dag en nacht. De vraag is hoe we daar ooit aan kunnen voldoen. Er zijn tenslotte nog meer dingen te doen als de hele dag knielen en bidden? Allereerst is het belangrijk om te verstaan dat deze oproep van de apostel niet als een wet in de zin van bijvoorbeeld de tien geboden gedaan is. Hij schrijft niet: ‘U zult iedere dag en iedere nacht bidden.’ Hij wil ons veeleer een beeld geven van hoe het geestelijke, het innerlijke leven van een christen er uit ziet. Paulus geeft ons hiermee ook een indruk van onze persoonlijke relatie met God.

Waar de geest is, is vrijheid. Mensen moeten vrijkomen van verkeerde vormen van gebed uit de religie, zowel uit de niet-christelijke als de christelijke richtingen. In de religie is het gebed tot een rituele, uiterlijke handeling verworden, vaak op bestemde tijden en plaatsen. Daarbij worden bepaalde lichaamshoudingen voorgeschreven, bepaalde tijden of altijd dezelfde liturgische gebeden uitgesproken. Maar dit is niet zoals het bedoeld is in de Heilige Schrift en in geen geval naar Gods wil. Want Jezus zelf zegt:

‘God is Geest, en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en in waarheid’ (Joh.4:24).

Daarmee wordt duidelijk dat gebed veel meer en dieper is dan het uit het hoofd leren van het ‘onze Vader’. Bidden zonder ophouden betekent het voortdurend verbonden zijn met God. Christus zelf is ons geweten en wij, ook onze ziel, worden door Hem geleid en bestuurd. Om Zijn stem, die in ons spreekt, te kunnen horen, communiceren we onophoudelijk met ons geweten, dat wil zeggen, met Christus zelf.

‘En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen’ (Rom.8:26).

Net zoals ons lichaam vanzelf ademt zonder ons ervan bewust te zijn, bidt onze ziel zonder er altijd bewust bij na te denken. Beide zijn belangrijk, het ademen voor ons lichaam en het bidden voor onze inwendige mens. De uit God geboren christen heeft daarom geen vaste tijden of volgorde nodig om te bidden. Het maakt niet uit wanneer of hoe hij bidt, maar hij bidt door de geestelijke leiding van God. Het bidden van een christen hangt niet af van tijd of omstandigheden. Dat wil zeggen dat hij op God vertrouwt en zich door Hem laat leiden, omdat God in zijn geweten leeft.

Natuurlijk kan gebed zich ook op verschillende manieren uiten. Een christen bidt innerlijk tot God of ook in gemeenschap met zijn broeders en zusters, bijvoorbeeld door samenzang: ‘En spreekt onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart’ (Efeze 5:19).

Christus spreekt over het ware gebed en de werking daarvan als volgt: ‘Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult en het zal u ten deel vallen’ (Markus 11:24). Weliswaar is God in geen geval als een sinterklaas,  die alle aardse dromen voor ons uit laat komen, maar we kunnen toch met al onze wensen en zorgen tot God komen in gebed. Als we Hem vertrouwen en Hem liefhebben, zal God naar Zijn wil het beste voor ons doen: ‘Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen’ (1 Kor.15:19). ‘En we weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn’ (Rom.8:28).

holybunch-sermon
Back To Top