skip to Main Content

Nieuw

02mei 21

Groeien in kennis

Petrus was de belangrijkste apostel, bij hem begon de gemeente van Christus. Wat zijn de laatste woorden die hij achterlaat? Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. 2 Petr 3:18Groeien in genade en groeien in kennis. Als je groeit in de genade dan groei je ook in kennis. Die twee gaan hand in hand. Ken je God? In het Oude testament springt één persoon er echt uit als het gaat om het kennen van God. Jona.  Die kende God heel erg goed. Die ging vertrouwelijk met God om. Jona wordt door God geroepen: God zegt, ga naar Ninevé, maar Jona gaat de andere kant op. Hij gaat naar Tarsis een ander schip. En dan begint het heel hard te stormen. Jona ligt te gewoon slapen onderin het schip. De bemanning is natuurlijk doodsbenauwd en ze begrijpen niet dat Jona gewoon slaapt. En ze…

Meer
18apr 21

Relatie of eenheid?

Je hoort mensen wel zeggen: ik heb een relatie met Jezus. En er zijn ook mensen die zeggen: ja ik ga nu met Hem wandelen en dan loopt Hij zo naast me. Anderen zeggen: alles draait om een persoonlijke relatie met Jezus. En dat klinkt natuurlijk interessant.  Maar hoe zit het nu eigenlijk? Wat zegt het Nieuwe Testament? De apostelen Paulus, Petrus en Jakobus en anderen schrijven nooit op die manier over een relatie met Jezus. Je kunt lang zoeken maar je zult het concept van een relatie hebben met Jezus op die manier niet terugvinden in het Nieuwe Testament.Zijn de apostelen misschien  iets vergeten op te schrijven? Dat is natuurlijk niet zo. Het idee van een relatie met Jezus komt door een bepaalde religieuze manier van denken die je niet tegenkomt in het Nieuwe Testament. Allereerst, hoe zit het met een relatie. Een relatie veronderstelt een bepaalde afstand. Dat…

Meer
09apr 21

Waarheid is genade

Om iets te bereiken heb je doorzettingsvermogen nodig.  Neem bijvoorbeeld studeren. Om tot resultaten te kunnen komen heb je volharding nodig, je moet volhouden. Alleen zo haal je je studie. Het aardse leven is gegeven om het hemelse beter te begrijpen. In het geloof werkt het namelijk niet anders. Je hebt volharding nodig om tot resultaten te komen. Maar, het gaat erom dat je je in het juiste inspant. Als je een bepaald tentamen moet halen voor je studie, dan fixeer je je daarop. Dan bestudeer je de juiste boeken. En zo werkt het ook bij God. Er is iets heel specifieks waarin je moet volharden, alleen zo kun je vrijheid van zonden verkrijgen. En daarmee ook het eeuwige leven. Op een bepaald moment zegt Jezus: Als u in Mijn Woord blijft bent u werkelijk mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken.De mensen…

Meer
27mrt 21

Groeien in heiligheid

Als je kunt zeggen: ‘Ik ben heilig’. Dan zit daarin iets bijzonders, het is iets groots. Dat het Woord ‘heilig’ zelf zo’n kracht en autoriteit heeft komt omdat heiligheid met Gods natuur  verbonden is. God zegt namelijk over zichzelf: Ik ben heilig. Kan iemand op aarde daarom wel heilig worden? Hoe word je heilig? Jezus zelf zegt: heilig hen door Uw waarheid, uw woord is de waarheid. Joh 17:17De bron van heiligheid is de waarheid. Het Woord van God is de waarheid en er is geen andere mogelijkheid om heilig te worden voor een mens dan door het Woord van God.  God zelf is heilig. God heeft zich aan de mens geopenbaard door Zijn Woord. Vanaf het allereerste begin openbaarde God zich aan de mens door Zijn Woord.Het woord van de waarheid zegt over Jezus: want met één offer heeft hij hen die geheiligd worden tot in eeuwigheid volmaakt. (Heb…

Meer
20mrt 21

Een nieuwe geest

Het belangrijkste deel van de mens is de geest. De geest bepaalt alles. Het hangt van je geest af of je zondig bent of heilig. De geest bepaalt ook of je eeuwig leven hebt of niet. De geest is de diepste kern van de mens. In veel christelijk onderwijs wordt hier volledig aan voorbijgegaan. Er zijn maar twee mogelijkheden: iemand heeft de geest van Christus of de geest van de wereld. Beiden kunnen niet samengaan in één persoon. Om een andere geest te krijgen moet je hart worden besneden. Dan krijg je een nieuw hart en een nieuwe geest. Een hart dat die nieuwe geest heeft is een zachtmoedig hart. Een zachtmoedige en stille geest zoals Petrus schrijft in 1 Petr 3:4. Het stille zit hem daarin dat je niet de neiging meer hebt om jezelf te rechtvaardigen of te protesteren. Dat stemmetje van binnen is dan gestopt en zo…

Meer
06mrt 21

Virus, vaccin en verkiezingen

Voor sommige mensen is het een verwarrende tijd. Het virus, vaccins en de rol van de overheid. Hoe moet je alles plaatsen volgens de Bijbel? De Bijbel zegt: ' Omgord daarom de lenden van uw verstand, wees nuchter' (1 Petr 1:13). De gordel van de waarheid aandoen. Wat zegt de waarheid over de overheid? Het is God die koningen afzet en koningen aanstel. En ook de gezagsdragers die zijn door God aangesteld. Als je zo naar de overheid kijkt, dan zie je niet de overheid maar dan zie je God. En daarom zegt Petrus: Eer de koning. De koning of de overheid moet je eren en daarvoor bidden. Daarbij komt dat Petrus en Paulus onder het Romeinse regime waren. De Romeinen waren de bezetters van Israel maar kijk naar de houding van Petrus en Paulus. Daarnaast was het Romeinse volk een hard en verdorven volk. Desondanks zegt Petrus: Eer de…

Meer
26feb 21

Het zout der aarde

Jezus zegt: u bent het zout van de aarde! Zout dat maakt dingen smakelijk, zouteloos eten is niet lekker, zout zit vrijwel overal in. De offers aan God zoals voorgeschreven in het Oude Testament moesten altijd met zout zijn klaargemaakt. Dat staat zo in de wet van Mozes. Ook in het nieuwe testament wordt zout verbonden met offers. Met zout is het voor God aangenaam. Maar wat is zout en hoe krijg je dit? Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn, en buit de geschikte tijd uit. Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden.Het zout in de Bijbel dat spreekt over wijsheid. Als je woorden gezouten zijn dan is het aangenaam om naar te luisteren dan is het vol met wijsheid. Kijk naar de Here Jezus zelf hoe hij sprak. Hij sprak met wijsheid, hij sprak als gezaghebbend.…

Meer
20feb 21

Uitleg Romeinen 7

Als je vaststaat in het Woord van kruis, dan gaat dat Woord je veranderen. Maar dan is daar Romeinen 7 en dat kan verwarrend zijn. Paulus zegt namelijk: ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? (vers 24) Paulus zegt hier 'ik', wat bedoelt hij met Romeinen 7 en hoe moet je dit uitleggen? Romeinen 7: 7-26 is samenhangend en als je dit goed leest vanaf het begin is het eigenlijk heel erg eenvoudig. In vers 9 staat na: 'Ik leefde nu voorheen zonder de wet, maar toen het gebod kwam, is de zonde weer levend geworden. Ik echter ben gestorven.' Terwijl hij op een ander plek zegt: Besneden op de achtste dag…..wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is onberispelijk. Paulus heeft de wet van jongs af aan juist gehouden, hij was daarin zelfs onberispelijk,  hieraan zie je meteen al dat Paulus het…

Meer
Back To Top