Nieuw

17 sep 17

Mijn schapen horen Mijn stem

Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. (Joh 10: 27) Vandaag de dag zijn er overal stemmen. Op het internet, op TV, via social media overal zijn stemmen. Deze stemmen proberen een mens altijd van iets te overtuigen. Bij een reclame bijvoorbeeld wil de stem de consument overtuigen om iets te kopen. In de religie wil de stem de ander ook overtuigen. Een stem vertegenwoordigt de geest die er achter zit. Jezus zei daarom: “De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en leven.” (Joh 6:63). Een stem is niet neutraal. Een stem vertegenwoordigt danwel de geest van deze wereld of de geest van Christus. Een tussenweg is er niet. De stem van Jezus roept op om Hem te volgen - een ander doel heeft de stem van Jezus niet. Maar hoe klinkt de stem van Jezus? Als ik in het winkelcentrum mijn…

Meer
28 aug 17

Over Mattheüs 5 en de geboden van Christus

Over Mattheüs 5: er zijn kerken en stromingen gebouwd op met name vers 17 tot en met 19 van dit hoofdstuk. Velen trekken de aandacht eenzijdig hier naar toe in verband met de wet. Maar wat bedoelt Jezus hier? "2 En Hij opende Zijn mond en onderwees hen, Hij zei 3 Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen. 4 Zal zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. 5 Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. 17 Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. 18 Want, voorwaar Ik zeg u: totdat de hemel en de aarde voorbijgaan; zal er niet één jota of tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is. 19 Wie dan één van deze geringste geboden…

Meer
03 aug 17

Eenheid in Christus deel II

Hoe word je één in Christus? Allereerst moet je weten dat de Bijbel geen eigen uitleg toestaat. 1 Petr. 2: 20 “Dit moet u allereerst weten dat geen enkel profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat.” Die uitleg van de Bijbel is door Jezus zelf. Door de Geest van Christus. God de Vader, de Heilige Geest en Jezus Christus vormen een eenheid. Zo zijn ook degenen die in Christus zijn één met dat Woord. Die eenheid laat geen eigen interpretatie van Gods Woord toe. Er is maar één uitleg. Deze éne uitleg van de Bijbel door de Heilige Geest is de leer van Christus. En als je in die leer van Christus bent, dan heb je het eeuwige leven. Zie ook deel I over dit thema: https://www.youtube.com/watch?v=4QC6YOewNlI

Meer
03 aug 17

Eenheid in Christus deel I

Vandaag de dag zie je heel veel verschillende stromingen en bewegingen binnen de christelijke wereld. Als er geen volmaakte eenheid is dan is danwel de ene beweging niet in Christus of de andere niet. Of misschien wel allebei niet?

Meer
02 jul 17

De andere wereld

Joh  8:23 “En Hij zei tegen hen: U bent van beneden, Ik ben van boven, u bent van deze wereld, Ik ben niet van deze wereld.” Joh 18: 36 “Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld.” Om God te leren kennen moet je begrijpen dat er twee werelden zijn: er is deze wereld waarin iedereen geboren wordt, de Bijbel noemt dat een slechte wereld (Gal 1:4, Kol 1: 13, Joh 7:7). Daarnaast is er een totaal andere wereld. Om te weten waarin je je bevindt moet je deze twee werelden goed onderscheiden. Als je dit onderscheid niet goed kent of als dit nieuw voor je is, ben je waarschijnlijk nog in deze zondige wereld waarin je als baby bent geboren. Deze wereld – de wereld waarin ieder mens wordt geboren is een slechte wereld. Het draait in deze wereld altijd om lust en hoogmoed – ook als mensen heel gelovig zijn: 1 Joh 2: 16 “Want al…

Meer
28 jun 17

Achterlaten en liefhebben

Achterlaten en liefhebben Zo kan dan ieder van u, die niet alles wat hij heeft, achterlaat geen discipel van Mij zijn. (Luk 14:33, lees eventueel ook Luk 14: 15-35) Als je niet alles achterlaat - dan kun je geen discipel zijn van de Here Jezus. Maar wat moet je eigenlijk achterlaten? Wat is alles? Is dat al het slechte of horen daar juist ook goede dingen bij? Gaat dit om slechte relaties of ook juist goede? Ook lezen we in vers 26: “Als iemand tot Mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn.” Jezus zegt niet: als je mij wilt volgen moet je de slechte dingen haten: liegen, bedriegen, hoererij. Je zou verwachten dat Christus juist die zaken zou noemen. Maar integendeel: Jezus noemt in Lukas 14 juist…

Meer
16 mei 17

Gods woord is niet gebonden

“Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.” “Het gebod van de Here is zuiver, het verlicht de ogen.” “En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen (of gegrepen).” (Ps 119:105, 19:9b, Joh 1: 5) Stel jezelf eens voor in een bos waarin het volledig donker is. Je hebt een lantaarn mee. Overal waar je met het licht schijnt, moet de duisternis wijken. De duisternis heeft geen andere optie dan te wijken voor het licht. Je zou kunnen zeggen: licht is absoluut vrij en duisternis is dat niet. De manier waarop God Jozua instrueert om het land Kanaän te veroveren geeft een heerlijk inzicht in wat vrijheid is: Jozua 1: 3: “ Elke plaats die uw voetzool betreedt, heb Ik u gegeven, overeenkomstig wat ik tot Mozes gesproken.” Net zoals in het voorbeeld van de lantaarn hierboven spreekt…

Meer
22 apr 17

Renewing of the mind

“And be not conformed to this world: but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect, will of God.” (Romans 12:2) Renewing of your mind – what does that mean? Does that mean that you continuously and slowly reform your mind? Does that mean that you thought by thought make your mind better? Renewing of your mind happens on the cross. It happens once, when you are buried and resurrected in Jesus Christ! After you have a brand new mind, then your mind is renewed every day, because you grow in your new mind. The old mind has to be put to death, and the new mind has to be born again. That is the teaching of Jesus Christ. But what is your mind? Is your mind in your head? Your mind is actually in your heart.…

Meer