En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel: van zonde, omdat zij niet in Mij geloven.
(Joh 16: 9)

Ongeloof is dé zonde – God niet vertrouwen. Niet geloven zoals een kind. Een kind gelooft gewoon wat de ouders zeggen zonder hier iets aan af te doen. Gewoon zoals het is en niets anders. Geen mitsen en maren.

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Joh 3:16) Wat is geloven in Hem zodat je niet verloren gaat? Is het ingewikkeld? Nee, het is heel eenvoudig. Als je gelooft in Hem dan geloof je in wat Jezus heeft gedaan. Wat kwam Jezus doen?

Johannes de Doper zei: zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt! Jezus kwam om de zonde van de wereld weg te nemen, zodat een mens voortaan blijvend HEILIG is. Iemand die vandaag heilig is en morgen weer zondigt is niet heilig en blijft een zondaar!
(Joh 1:29)

Is iemand van wie de zonden zijn vergeven heilig? Hou zat dat in het Oude Testament voordat Jezus kwam? In de tijd van voor het kruis? Eén dag waren de Israëlieten heilig, maar de dag erna hadden ze weer gezondigd. Hoe kwam dat? Door de wet – want de Bijbel zegt duidelijk: De wet brengt immers toorn teweeg, want waar geen wet is, is ook geen overtreding. De Israëlieten waren onder de wet en meteen volgde de zonde. Alleen zonder de wet kun je dus blijvend heilig zijn. Jezus heeft de wet met al zijn verordeningen gekruisigd op Golgotha; Jezus heeft dus de wet weggenomen voor hen die in Hem geloven. Maar dat is nog niet alles!
(Kol 2: 14, Rom 4:15, 7: 1-6, Gal 2:19, 3:24)

Alleen zonder de wet kun je heilig blijven

Wat heeft Jezus dan nog meer gedaan? Hij heeft ook de hele wereld met zichzelf verzoend op Golgotha. De hele wereld – Jezus heeft de straf voor alle mensen gedragen. Hij heeft zijn bloed vergoten. Alleen door Zijn bloed kan een mens helemaal rein en rechtvaardig worden, tot in de kern van zijn hart. De kern van het hart is het geweten: alle dingen zijn wel rein voor hen die rein zijn, maar voor hen die bezoedeld en ongelovig zijn is niets rein, maar hun verstand en ook hun geweten zijn bezoedeld.
Hij heeft alle mensen bevrijd uit de macht van de boze, zodat ze blijvend heilig zijn en dus niet meer zondigen. Althans – als ze in Hem geloven! Dit heeft Hij gedaan door de oude mens met Zichzelf te kruisigen op Golgotha:
Dit weten wij toch dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wie niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde…..ik ben met Christus gekruisigd, en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij en het leven dat ik in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God.’
(Titus 1: 15, Heb 2: 14, Gal 6:14, Rom 6:6, Gal 2:20)

Hoe kun je heilig worden en dus blijvend ophouden met zondigen? Hoe kun je je met God verzoenen? Door te geloven in wat Jezus kwam doen. Als een kind geloven in wat Jezus kwam doen en niet allerlei Bijbelteksten met elkaar verwarren. Eenvoudig geloven als een kind – alleen zo kun je vrij worden van zonden. Zalig zijn de armen van geest. Wat kwam Jezus doen? Hij nam de wet weg voor hen die geloven. Hij nam de eerste adam en heeft die met zichzelf gekruisigd.  Hij heeft zij die in Hem geloven tot in eeuwigheid volmaakt – een nieuwe schepping. Iemand die heilig is, is ook volmaakt.
(Kol 2:14, Matt. 5:3, Heb 10: 14, 2 Kor 5:17, Kol 2:10)

Iemand die heilig is, is ook volmaakt.

Geloof in wat Jezus heeft gedaan. Geloof in ná het kruis. Geloof in oud en nieuw. Het is een kwestie van leven en dood. Ongeloof is dé zonde. Wie in de Zoon gelooft (dus: gelooft in wat Hij heeft gedaan), heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien maar de toorn van God blijft op hem.
(Joh 3:36)

Geloof in ná het kruis.

Maar wat is er veel verwarring over hoe je de Bijbel moet uitleggen! Wie begrijpt Romeinen 7 werkelijk? Wie begrijpt de Galaten brief? Velen verdraaien het evangelie en doen het werk van Christus tekort – de kennis maakt opgeblazen en er zijn veel verkeerde leraars. Alsof Jezus de zonde niet volledig heeft weggenomen – alsof Zijn bloed niet kostbaar is.  Daarmee brengen ze een oordeel over zichzelf. Er is veel verwarring.

Sommigen brengen verwarring door zich te concentreren op bepaalde eindtijd filosofieën – daar kan iemand helemaal vol van zijn. Of de opname van de gemeente of bepaalde interpretatie van profetieën. Anderen prediken de sabbath of de zondag (de wet). Anderen pronken met bijbelstudies of interpretaties van de grondtekst. Anderen vermengen de Bijbel met aards onderwijs (bijvoorbeeld de psychologie of theologie). Anderen zijn onder de indruk van allerlei bijzonderheden. Maar wat heeft het nu voor zin om je met dit alles mee bezig te houden als je niet vrij bent van zonde? Al deze dingen leiden alleen maar af van de hoofdzaak. Wat Jezus kwam doen heeft altijd met de zonde te maken. Zijn bloed is zeer kostbaar. Het kostbare bloed van Christus is getuige van mijn reine geweten. Jezus kwam om het geweten van de mens te reinigen. Een rein hart en een rein geweten, dat is echte vrijheid.

Zijn bloed is zeer kostbaar

De wirwar van leringen, stromingen en kerken maakt dat de ware weg smal is.  Velen proberen in te gaan, maar weinigen zijn er die hem vinden. Strijd daarom om in te gaan – alleen door geloof in de waarheid!

Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundigen en onstandvastige mensen verdraaien tot hun eigen verderf, net als de andere schriften. U dan, geliefden, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid. Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus, Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid.(2 Petr 3:14-18)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *