“Gehoorzamen is beter dan slachtoffer, opmerkzaam zijn beter dan het vet van rammen”. (1 Sam.15:22)

Het trof me hoe God reageert op Saul, toen hij met uitvluchten kwam nadat Samuel hem wees op zijn ongehoorzaamheid. God had geboden het hele volk van de Amalekieten van klein tot groot te doden, inclusief de dieren. Saul had zowel de koning gespaard als de beste dieren die hij dan wilde offeren aan God, zoals hij zei. Dat heeft hij met goede bedoelingen gedaan, niet? Aan God offeren is toch altijd goed?

Maar Samuel heeft daarentegen schokkend nieuws te vertellen aan Saul:

Want opstandigheid is een zonde van waarzeggerij, en tegenstreven is afgoderij en beeldendienst. Omdat u het woord van de HEERE verworpen hebt, heeft Hij u verworpen, zodat u geen koning meer zult zijn.’

Het raakt me, dat God het zo belangrijk vindt dat er naar Zijn Woord geluisterd wordt en dat er precies uitgevoerd moet worden zoals het bevolen is. Wat God zegt op een eigen manier invullen en er een eigen draai aangeven, weliswaar met de beste bedoelingen, is verwerpelijk voor God.

Hoe is het in onze tijd? Veel christenen denken met hun vele offers (goede werken) God welgevallig te zijn. Ze willen God dienen door een groot deel van hun tijd op te offeren aan werk voor de kerk, de buurt, de maatschappij, in de zending en noem maar op. Deze offers zijn ongetwijfeld goed bedoeld en worden vanuit het hart gedaan, alleen is het zo dat niet God, maar de wereld ermee wordt gediend. Voor de wereld brengt het veel goeds, al dat goede werk. Maar God vraagt iets anders, Hij wil gehoorzaamheid aan de Waarheid. Als die gehoorzaamheid ontbreekt, dan worden al die goede werken tevergeefs gedaan. Sterker nog, ze zijn verwerpelijk voor God.

In 2 Petrus 1:22 staat iets over de gehoorzaamheid die God van ons vraagt:

‘Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de Geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart.’

Je moet een rein hart hebben om elkaar vurig lief te kunnen hebben. Hoe kun je dat hebben? Door dat wat er in de tekst daarna staat, vers 23: ‘u, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.’

Je kunt alleen door de wedergeboorte rein worden. De wedergeboorte vindt plaats door het zaad, het Woord van God. Dat Woord is het woord van de Waarheid.

“Overeenkomstig Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van Zijn schepselen zouden zijn.” (Jakobus 1:18)

Door te geloven dat mijn oude ik met Christus aan het kruis gestorven is, met Hem begraven en ik als een nieuw mens ben opgestaan met Hem, ben ik gehoorzaam aan de Waarheid. Mijn zondige natuur is er niet meer, in plaats daarvan heb ik Christus’ heilige natuur ontvangen, die zonder zonde is. Wat een vreugde, wat een vrijheid!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *