Over Mattheüs 5: er zijn kerken en stromingen gebouwd op met name vers 17 tot en met 19 van dit hoofdstuk. Velen trekken de aandacht eenzijdig hier naar toe in verband met de wet. Maar wat bedoelt Jezus hier?
“2 En Hij opende Zijn mond en onderwees hen, Hij zei
Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.
4 Zal zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden.
5 Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.
17 Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.
18 Want, voorwaar Ik zeg u: totdat de hemel en de aarde voorbijgaan; zal er niet één jota of tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is.
19 Wie dan één van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der Hemelen. Maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der Hemelen.
20 Want ik zeg u: Als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de Farizeeën, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan.
27 U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is: U zult geen overspel plegen

28 Maar ik zeg u: dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren in zijn hart al overspel met haar heeft gepleegd.
43 U hebt gehoord dat er gezegd is: U moet uw naaste liefhebben en uw vijand moet u haten.
44 Maar ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hun die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen.
48 Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de Hemelen is, volmaakt is.”

Alle instructies die de Here Jezus geeft in Mattheus 5 zijn geboden! Het gaat niet alleen om vers 17 en 18 maar het gaat om alles wat Jezus zegt. Je kunt niet alleen vers 17-19 eruit halen, je moet het hele hoofdstuk Matt 5 lezen om het te begrijpen. Vers 20 spreekt heel duidelijk en scherp tegen hen die de wet van Mozes nog steeds als morele wet prediken: Want ik zeg u: Als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de Farizeeën, zult u het Koninkrijk der Hemelen beslist niet binnengaan. Welke gerechtigheid de Here Jezus bedoelt in dit gedeelte zien we heel duidelijk in vers 21 tot en met 47. Jezus citeert de wet van Mozes en stelt hier iets veel diepers en iets veel hogers tegenover en sluit af in vers 48 met: Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de Hemelen is, volmaakt is. Wat Jezus vraagt gaat vele malen verder dan wat de wet van Mozes vraagt – dat kan alleen door volmaaktheid.

Hoe word je volmaakt?
“Heb 7:19 De wet heeft namelijk NIETS tot volmaaktheid gebracht, maar de totstandbrenging van een betere hoop, waardoor wij tot God naderen doet dat wel. Heb 10: 14 Want met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt.”
Alleen een waar geloof in het offer van Christus – dat maakt volmaakt!

Vele stromingen en leraars vermengen de wetten of geboden en sommigen creëren zelfs totaal nieuwe categorieën voor wetten zoals ‘morele wetten’! Deze uitleg is niet in waarheid en niet in Christus. Heel veel gedeelten in het Nieuwe Testament spreken over sterven voor de wet en de rol van de wet.

Voor nu alleen het volgende:
“Kol 2: 14b-17 ” Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Laat dus niemand u veroordelen inzake het eten of drinken of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus.
20 Als u dan met Christus de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven, waarom laat u zich dan, alsof u nog in de wereld leeft, bepalingen opleggen….
Gal 4: 3-10 Zo waren ook wij, toen wij nog onmondige kinderen waren, als slaven onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in uw harten die roept: Abba Vader. Dus nu bent u geen slaaf meer maar een zoon; en als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus. Maar destijds, toen u God niet kende diende u hen die van nature geen goden zijn, en nu u God kent, ja wat meer is, door God gekend bent, hoe kunt u weer terugkeren naar de zwakke en arme grondbeginselen, die uw weer van te voren af aan wilt dienen? U houdt zich aan dagen, maanden, tijden en jaren.”

Iemand die in Christus is, leeft in een totaal andere werkelijkheid. Jezus zegt: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld! Iemand die aan de kant van Christus staat, is met Christus gestorven. Gestorven voor de wet en deze wereld op Golgotha, zo iemand leeft niet meer in deze wereld.  Als je verhuist naar een andere land gaan ook andere wetten gelden – zo is het ook als iemand verhuist vanuit deze wereld naar Gods Koninkrijk. Dan gelden er andere wetten. In Gods Koninkrijk leef je volgens de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus. Met andere woorden: je leeft niet de wet van Mozes maar je leeft Christus! Christus is dan je leven! Net zoals Christus geen wet nodig had om heilig te leven hebben zij die de geest van Christus hebben geen wet nodig om heilig te leven. Sterker nog, zolang de wet blijft, blijft ook de zonde en blijft de onvrede. Zonder vrijheid is er geen Christus en ben je een overtreder van de wet van de vrijheid.
(Joh 18: 36, Joh 12: 25,26, Gal 6:14, Kol 2:20, Rom 7:1-6, Gal 2: 20,21, Rom 8:2, Rom 4:15,  2 Kor 3: 17, Jak 2:12)

Kol 3: 3,4 “ Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult u ook met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.”

Is de wet dan afgeschaft? Nee – zeker niet! Door het geloof wordt het doel van de wet zelfs bevestigd. De wet is niet tegen de leer van Christus, maar leidt hier juist naartoe. De wet is voor hen die nog niet in Christus zijn – het is namelijk een leermeester tot Christus!
Gal 3: 24, 25 “Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester.”

Daarnaast heeft de wet ook nog een rol voor hen die nog met deze wereld verbonden zijn – we zien dat heel duidelijk in 1 Tim 1: 8-11 Maar wij weten dat de wet goed is, als men die wettig gebruikt, en als met dit weet: dat de wet niet bestemd is voor de rechtvaardige, maar voor wettelozen en voor opstandigen, goddelozen en zondaars, onheiligen en onreinen, voor hen die vader of moeder vermoorden, voor doodslagers, voor ontuchtplegers, voor ontuchtplegers, voor mannen die met mannen slapen, voor mensenhandelaars, leugenaars, meinedigen en als er iets anders tegen de gezonde leer is overeenkomstig het evangelie van de heerlijkheid van de zalige God, dat mij toevertrouwd is.”

De wet heeft dus nog steeds een belangrijke functie! Zonder de wet zou deze wereld er heel anders uitzien en zou er geen leven mogelijk zijn op aarde gezien de zondige en slechte natuur waarmee ieder mens wordt geboren. De wet is voor mensen van beneden – de eerste adam.

Zij die ontrukt zijn aan deze slechte wereld en aan de kant van Christus staan hebben geen wet nodig. Sterker nog, als je aan de kant van Christus wil komen staan dan zul je de wet van Mozes moeten achterlaten. Gal 4:30 drukt het heel sterk uit: Jaag de slavin en haar zoon weg, want de zoon van de slavin zal beslist niet ervan met de zoon van de vrije.” Hagar staat in dit voorbeeld voor de wet. Om bij Christus te kunnen komen zul je dus heel duidelijk de wet van je af moeten werpen – anders blijf je zondigen! Niet meer zondigen – dat is vrijheid – dat is liefde – dat is het eeuwige leven!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *