“De hele wereld ligt in het boze” zegt de bijbel (1 Joh.5:19). Voor iedereen is het overduidelijk dat het slecht met de wereld gesteld is. Ook zegt de bijbel dat deze aarde voorbij zal gaan: de aarde met haar werken erop zal verbranden. Er komt een einde aan de ellende hier op deze aarde, want God belooft een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Om het einde van deze slechte wereld beter te begrijpen is het belangrijk om te kijken wat er gebeurd is bij het begin van deze wereld. Wat is er gebeurd in het paradijs met Adam en Eva waardoor de wereld slecht werd vanaf de zondeval? Hoe kwam het dat de wereld duister werd en de werken slecht? Wat heeft dat te maken met de wereld van vandaag?

God had twee bomen gemaakt die zich onderscheidden van de andere bomen: de boom des levens in het midden van de hof, en de boom van de kennis van goed en kwaad.

“En de Heere God gebood de mens: Van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven.”(Gen.2:16,17)

De slang kwam met een vraag naar de vrouw, met net wat andere bewoordingen dan God had gebruikt in Zijn gebod: “Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof?” (Gen.3:1)

Ook even later draaide de slang zijn woorden zo, dat het goed en aannemelijk klonk in de oren van Eva, terwijl het een leugen was. Toen ze zag dat de boom inderdaad begerenswaardig was om er verstandig door te worden, werd ze verleid om ervan te eten. De aantrekkelijkheid van de boom gaf de doorslag voor haar om het woord van de slang te geloven. Het woord wat God had gezegd was ter plekke ‘vergeten’ zowel door Eva als Adam. Ze geloofden niet meer, ze hadden het gebod van God niet vastgehouden zoals Hij het hun gezegd had. Daarmee kwam de consequentie: ze moesten sterven. En niet alleen zij, maar allen die daarna geboren zouden worden. Het is niet alleen de fysieke dood, maar ook de geestelijke dood. De wet van de zonde en de dood nam zijn plaats in de mens, in het geweten van de mens. Het gevolg was dat de mens niet vrij meer was, maar geregeerd werd door de zonde. Hij werd slaaf… De mens werd vanaf de zondeval gedreven vanuit zijn geweten dat vervuld was met de dood. Zo is de wereld in ‘het boze’ komen te liggen, onder de toorn van God; die wereld zal verbranden, met de werken erop. (2 Petr.3:10) Er staan een heel aantal teksten in de bijbel, ook in het nieuwe testament, die duidelijk maken dat er niemand goeddoet, niemand rechtvaardig is, allen leugenachtig zijn en allen hebben gezondigd. (Rom.3:4,9-12)

Hoe uit zich dat dan, waaraan zie je dat dan dat het werkelijk zo slecht met de mensen gesteld is? Dat zie je aan de vruchten die mensen voortbrengen! De vruchten zijn de werken van het vlees, zoals beschreven in Galaten 5:19-21: overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid,afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke…Dat begon al bij Kain die zijn broer doodsloeg en later staat er geschreven over de bewoners van de aarde:

“En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart alleen maar slecht waren” (Gen.6:5). We weten wat er gebeurde: de zondvloed maakte een einde aan de bewoners van de aarde, met uitzondering van Noach en de zijnen, want Noach vond genade in Gods ogen.

De zonde is begonnen bij Adam en Eva. Zij hebben de leugen van de slang aangenomen. Dit is de wortel van de zonde. Ze hebben geluisterd naar de slang en er geloof aan gehecht, waardoor ze gingen eten van de boom van kennis van goed en kwaad. De leugen van de slang was listig gebracht: het woord van God hier en daar wat veranderd. Was de satan alleen duizenden jaren geleden in het paradijs op die manier bezig om mensen te verleiden om de leugen te geloven en ze van de boom te laten eten die hen laat sterven? Hoe is dat vandaag de dag? Vandaag is de satan nog steeds dezelfde vader van de leugen. Hij verleidt nog altijd mensen met het doel om mensen in de dood te houden. (Mensen zonder God in zich zijn al geestelijk dode mensen). Ze worden in de dood gehouden door ze te laten eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Door ze te weerhouden te eten van de boom des levens. De boom van kennis van goed en kwaad is begerenswaardig en dus aantrekkelijk om van te eten. Hij verleidt de mens door het woord van God hier en daar te verdraaien en zo te brengen dat het heel aannemelijk en goed in de oren klinkt! Zolang men het woord van God zoals God het zelf heeft gebracht niet eet (niet gelooft), dan blijft men in de dood en zal men sterven in zijn zonden.

Zolang iemand het woord van de slang blijft eten, het woord van God dat verdraaid is (en dus leugen is), eet iemand geen woorden van Leven, maar de dood. Dit is een heel ernstige en serieuze zaak! Het is van levensbelang om het woord van Leven te eten, tot je te nemen! Het woord van Leven is zuiver, daar kan geen enkele procent leugen bij zitten. God is de Waarheid, Zijn Woord is de Waarheid. Leugen kan niet bestaan bij God. Als je eet van de boom des levens eet je honderd procent waarheid! Geloof je dat er zo’n woord bestaat? Natuurlijk, als je in de bijbel, Gods Woord gelooft, dan kun je er eenvoudig niet omheen dat God volmaakt, heilig, puur en rein is en Zijn woord dus ook. Geloof je dan ook dat er een woord bestaat dat wel mooi, aantrekkelijk en aannemelijk klinkt, maar dat het in werkelijkheid het woord van de satan is, dat de mensen in de dood houdt? Er is een onderscheid tussen woorden van de duivel, en het woord van God, dat ogenschijnlijk helemaal niet zo ver uit elkaar ligt als je zou denken. Gods waarheid wordt een beetje veranderd en verdraaid, op zo’n manier dat men het niet zo in de gaten heeft. De duivel doet zich voor als een engel van het licht, staat er ook geschreven.(2 Kor.11:14) Het eten van het woord van God is het enige dat het Leven geeft. Met andere woorden: het geloven van het zuivere Woord brengt het eeuwige Leven.

Samengevat:

De wortel van de zonde is het aannemen van het woord van de slang, de duivel. Dit woord kan heel veel lijken op het woord van God, maar is afwijkend en een verdraaiing van de waarheid. De wortel van de zonde is dus het ongeloof in het zuivere woord van God. De vruchten van het aannemen van het woord van de slang, en het eten van de boom van kennis van goed en kwaad, zijn de zonden. Dat zijn de werken van het vlees, zoals beschreven in Gal.5:19-21.

Het gevolg van de zonde is de dood. De mens is geestelijk doodgegaan. Zolang de mens in het ongeloof blijft, blijft hij eten van de boom van kennis van goed en kwaad, en blijft hij ook de vruchten produceren. Het aannemen van het zuivere woord van God, zonder enige verdraaiing daarin, brengt het Leven. Het eten van de boom des levens is dus van levensbelang om het eeuwige leven te verkrijgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *