1 Joh 1:1 “Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het Woord des Levens.”
Joh 1: 14 “En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond..”
Joh 6: 54,55 “Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want Mijn vlees is het ware voedsel en Mijn bloed is de ware drank.”

Het Woord is vlees geworden. Jezus bracht een bepaalde boodschap. Jezus was de boodschapper en ook de boodschap. Jezus was het woord, maar ook het vleesgeworden woord. Jezus was de leraar, maar ook de leer. Als je dus van Jezus Christus houdt, hou je ook van zijn leer.

2 Joh 9 “Ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; wie in de leer van Christus blijft die heeft zowel de Vader als de Zoon.”

Als je in Christus wil zijn, dan wil je ook in de leer van Christus zijn. Als je van God houdt, houd je ook van zijn geboden. Maar wat is dan die leer van Christus? Hoe zou je die samen kunnen vatten?

“Voorwaar, voorwaar zeg ik u: Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven liefheeft zal het verliezen, en wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven – Maar ik zal mij op volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heere Jezus Christus door Wie de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld – daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie alles is nieuw geworden.”(Joh 15: 24,25, Gal 6:14, 2 Kor5: 17)

Voordat een mens helemaal nieuw kan worden moet hij sterven. Waarvoor moet een mens sterven? Een mens moet sterven voor deze wereld. Jezus zegt: Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft (Joh 15:15).

Er is ook een religieuze wereld die bestaat uit allerlei kerken, bewegingen en groeperingen die niet in de zuivere leer van Christus geloven. Er is geen aanbidding in geest en in waarheid, hoewel je dat van de buitenkant niet ziet. De geest in deze bewegingen is nog steeds van deze wereld, de mens is nog niet vrij en blijft zondigen. Deze wereld is vol van allerlei soorten gelovigen, kerken, christelijke organisaties en bewegingen. Alles wat onzuiver is, is van deze wereld. Ook hiervoor moet een mens sterven.

Al het vleselijke, alles van het aardse leven moet een mens achterlaten, daar moet hij voor sterven. De Here Jezus gebruikt in een andere uitleg hierover bewust de familie, zeker in die tijd was familie heel belangrijk. “Als iemand tot Mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn” (Lukas 14:24)

Het sterven betekent dat een mens in zijn hart hier niet aan gehecht is. Hij is er als het ware vrij van. Vrij van mensen en vrij van deze wereld! Vrij van de leer (het onderwijs) in de kerken van deze wereld, de kerken waarin de leer vermengd is. In Christus is er geen vermenging, omdat Christus de waarheid zelf is. Hoe wordt een mens vrij? Dit lijkt een vrijwel onmogelijke opgave.

Er is maar één mogelijkheid, er is maar één weg en die heeft Christus gebracht op Golgotha. Dat is de nauwe poort en de smalle weg. Een mens moet sterven op Golgotha met Christus. Alleen als een mens sterft met Christus voor (het onderwijs in) deze wereld, kan hij ook met Christus opstaan en met de Geest van Christus leven. De Geest van Christus kan niet in de oude adam, in de vleselijke mens wonen. Dat is niet mogelijk, God is heilig en zijn Geest is ook heilig.

Als een mens niet (volledig) sterft voor het onderwijs in deze wereld, blijft de innerlijke strijd tegen de zonde. Paulus schrijft over deze geestelijke staat in Romeinen 7, dat is de staat van de mens van vóór de wedergeboorte. Romeinen 7 is een bijzonder mooi hoofdstuk over de staat van de mens van voor de wet, tijdens de wet en vrij van de wet. Ik ben van plan hier nog een aparte blog over te schrijven.

Het achterlaten van al het oude en het sterven met Christus is de bekering. Na de bekering volgt de wedergeboorte uit het woord van de waarheid; er ontstaat iets totaal nieuws: de nieuwe schepping! Deze nieuwe schepping is vrij van zorgen, vrij van zonde, vrij van mensen en er is blijdschap in de Heilige Geest en vrede in het hart. (Ef 2:14, Rom 14:17).  Die vrede, die rust komt doordat Christus in het hart woont; Christus is zachtmoedig en nederig van hart (Matt 11:29).

Het geloof is uit het horen (Rom 10:17). Maar als het woord niet zuiver is, maar vermengd, kan de wedergeboorte niet plaatsvinden. Het woord dat verteld wordt, moet helemaal zuiver zijn.

“Overeenkomstig zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord van de waarheid, opdat wij in zekere zin eerstelingen van Zijn schepselen zouden zijn.” (Jak 1:18). Als iemand uit de waarheid is geboren, is hij vrij van zonde (Joh 8:31, 36; 1 Joh 5:19) en dan geldt het volgende:

1 Joh 3: 9 Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen omdat hij uit God geboren is.

De leer van de leraar, dat moet het fundament zijn.  Als dat het fundament is, gaat God ook tot je spreken. Het gaat hier niet om fantasie of bepaalde (vleselijke) beelden, zoals je in veel charismatische kringen maar ook traditionele kringen ziet. De menselijke vleselijke ziel is vindingrijk en kan zichzelf goed bedriegen, waarvan de duivel gebruik maakt om velen te misleiden. Maar iemand die de Geest van de waarheid heeft herkent dit meteen, en ik herken dit ook automatisch. Zogenaamde profetieën die eerst heel mooi en zalvend klinken, maar die alleen maar afleiden van de waarheid en die uiteindelijk nergens toe leiden. Het gaat om de leiding van de Heilige Geest zelf, het is een soort vanzelfsprekendheid voor iemand die Christus in zich heeft.

Hoe leg je dat fundament? Het is net als het bouwen van een huis, je moet goed beginnen. Jezus zegt:

“Ieder die Mijn woorden hoort en ze doet, Ik zal u laten zien aan wie hij gelijk is. Hij is gelijk aan een man die een huis bouwde: hij groef en diepte uit en legde het fundament op de rots. Toen de hoge vloed kwam, sloeg de waterstroom tegen dat huis aan en kon het niet doen wankelen, want het was op de rots gefundeerd.” (Luk 6:47, 48).

De rots is Christus – de rots is de leer van Christus. Als het fundament daarop is gelegd en op niets anders, dan staat iemands huis vast en dan werkt het geloof.

Hij groef en diepte uit: iemands hart moet als het ware leeg worden. Iemand moet arm van geest worden om het fundament goed te kunnen leggen. “Zalig zijn de armen van Geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.” (Matt 5:3) Het gaat bij God altijd om de staat van het hart. Een hart moet leeg zijn. Veel mensen die ik spreek zeggen: “Sjonge, wat je zegt is mooi zeg zo heb ik het nog niet gehoord, dit is erg ‘verrijkend’ voor mijn geloof”. Maar de leer van Christus is geen verrijking van wat er al was, het is niet iets wat je als een accessoire erbij kunt bestellen – het is totaal nieuw. Een hart moet eerst leeg worden om het nieuwe te kunnen geloven. Maar het leeg worden, het sterven voor deze (religieuze) wereld is het struikelblok van het kruis, waar de meeste religieuze christenen over struikelen.

Als je pasta gaat maken en je doet dat in een pan waarin nog eten van de vorige dag zit dan wordt het geen goede pasta. Je moet de pan  grondig schoon maken en daarna pas gaan koken. Iedereen begrijpt dit. Zo is het ook met het leggen van het fundament. Het is niet de bedoeling dat het nieuwe vermengd wordt met het oude. Nieuwe wijn hoort in nieuwe zakken. Iemand moet eerst graven en uitdiepen, het oude eerst helemaal achterlaten – zich bekeren – om zich de nieuwe leer van Christus te kunnen toe-eigenen en heilig te worden.

“Wie gezond zijn hebben geen medicijnmeester nodig, maar wie ziek zijn” (Matt 9:13). Jezus is de medicijnmeester, maar ook het medicijn. Het medicijn is de zuivere leer van Christus. Het recept moet goed zijn, exact zoals geschreven staat en in niets afwijkend van het voorschrift. Je kunt dit medicijn – deze leer van Christus – niet innemen in combinatie met andere medicijnen. Dan werkt het medicijn niet en wordt een mens niet genezen.

Zelf was ik net 35 toen ik tot het ware geloof kwam, nu bijna 2 jaar geleden. Meer dan 15 jaar ben ik geweest in de wereld van de religie bestaande uit allerlei soorten kerken, geestelijke bewegingen en allerlei stromingen. Ik kende de Bijbel goed, in vergelijking met anderen zelfs heel goed en was die 15 jaar altijd serieus met God. Maar het woord dat ik gehoord had was niet zuiver, altijd vermengd met ideeën van mensen over hoe God zou zijn en over hoe de Heilige Geest zou zijn. Vermengd met ervaringen en ‘bijzondere belevenissen’ van vleselijke mensen. Maar wat bijzonder is bij mensen, is vaak niet bijzonder bij God; God is niet zo snel onder de indruk en degenen die de Geest van Christus hebben zijn dat ook niet.

“En zij die in het vlees zijn kunnen God niet behagen.” (Rom 8:8). De vleselijke mens kan God niet behagen. Een mens kan zich erg inspannen en hele goede werken doen, mooie ervaringen hebben maar het zegt allemaal niets. God heeft de mens helemaal niet nodig maar de mens heeft God nodig. Een mens heeft de leer van Christus (=Christus) nodig om wedergeboren te worden.

Een mens moet gefundeerd zijn op het fundament, op de rots, op de leer van Christus. Alleen iemand die de waarheid zoekt en vindt, kan wedergeboren worden. De waarheid is altijd nieuw en blijft altijd vernieuwend, omdat God waarheid is!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *