Nieuw

28 dec 18

De ware liefde

“Ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God” (1 Joh 4:7) Je kunt alleen liefhebben als je uit God bent geboren. Uit God geboren zijn volgens het nieuwe testament houdt in dat je een nieuwe schepping bent. Dat je de Geest van Christus hebt. Alleen zij die opnieuw geboren zijn, hebben werkelijk lief. Maar hoe zit het dan met al die andere mensen die niet uit God geboren zijn? Als je niet uit God geboren bent, heb je niet lief. De liefde van iemand die niet uit God geboren is, is geen ware liefde. Het is niet de ware liefde die uit God is. 1 Kor 13 beschrijft de ware liefde. De ware liefde zoekt niet haar eigen belang. Het is een heel ander soort liefde dan de aardse natuurlijke liefde. Dit kun je goed zien in de omgang tussen ouders en kinderen. Ouders geven veel om hun…

Meer
04 aug 18

Eerst de binnenkant

Je hoort mensen vaak zeggen: ja, ik geloof dat ik heilig ben. Alleen in de gedachten nog niet, maar ja de gedachten kan ik ook moeilijk controleren. Met andere woorden: ik kan er niets aan doen. Maar wat zegt de Bijbel hierover? Het interessante is dat de volgorde van de Bijbel precies omgekeerd is aan wat mensen vaak geloven en beleven: ‘Blinde Farizeeër, reinig eerst de binnenkant van de drinkbeker en de schotel zodat ook de buitenkant daarvan rein wordt.’  (Matt 23:26) We zien dit aan de woorden van Jezus: ‘eerst de binnenkant’. Eerst van binnenuit en daarna de buitenkant en niet andersom. Sterker nog: juist de binnenkant telt bij God en het gaat eigenlijk helemaal niet om de buitenkant! We zien dat heel duidelijk bij de zalving van David in het eerste boek van Samuel. Dat was dus al zo in het Oude Testament. Vrijheid begint juist in de…

Meer
30 apr 18

De waarheid wint altijd

Als er problemen zijn en je weet niet goed wat je moet doen - zorg ervoor dat je altijd aan de kant van de waarheid staat. En blijf aan de kant van de waarheid staan. Maar wat is de waarheid? Uw woord is de waarheid (Joh 17:17). Alleen het woord van God is de waarheid. Er is geen ander, geen hoger en geen beter woord dan het reine en pure Woord van God. Alleen dat geeft antwoord en alleen dat geeft leven. Een voorbeeld: vaak hoor je mensen over kinderen en opvoeding praten: “Uit ervaring blijkt dat juist dit goed is voor je kinderen. Of juist dat.” Op scholen, voorlichting en in overleg met andere ouders komt er een enorme stroom van informatie op ouders af over hoe ze het beste hun kinderen op kunnen voeden. Bepaalde stoffen zijn slecht, andere stoffen zijn goed. Sporten is goed en niet sporten…

Meer
24 mrt 18

In Hem geloven

En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel: van zonde, omdat zij niet in Mij geloven. (Joh 16: 9) Ongeloof is dé zonde – God niet vertrouwen. Niet geloven zoals een kind. Een kind gelooft gewoon wat de ouders zeggen zonder hier iets aan af te doen. Gewoon zoals het is en niets anders. Geen mitsen en maren. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Joh 3:16) Wat is geloven in Hem zodat je niet verloren gaat? Is het ingewikkeld? Nee, het is heel eenvoudig. Als je gelooft in Hem dan geloof je in wat Jezus heeft gedaan. Wat kwam Jezus doen? Johannes de Doper zei: zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt! Jezus kwam…

Meer
10 mrt 18

Wat er tussen de mens en God instaat

De zonde staat tussen God en de mens in. Dat is vanaf het begin al zo geweest. In het paradijs zondigden Adam en Eva. Wat was de zonde, dat ze van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad aten? Nee, de zonde begon eerder. De zonde was dat ze het woord van de slang geloofden. Ze geloofden wat de slang vertelde, dat was hun zonde. Het eten van de boom van kennis van goed en kwaad is een gevolg van de zonde. Het woord dat de slang sprak in Genesis 3 was vermengd - hij begon met het veranderen van het Woord van God. Het net iets anders presenteren. Zo is het altijd met de zonde - zonde is vaak niet zo duidelijk voor iemand die God niet kent. Het is vermenging van iets wat waar is en iets wat onwaar is. Zo wordt een mens…

Meer
23 nov 17

Wat is de openbaring van Jezus Christus?

Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u wordt gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.(1 Petr 1:13) Hoe openbaart Jezus Christus zich aan de mens? Wat is die openbaring? Is het een gevoel, is het een ervaring of een beeld? Is het keuze? Wat is de openbaring van Jezus Christus? Een indringende vraag. Maar het antwoord is heel erg eenvoudig. God is zelf het Woord en God openbaart zich door een woord. De openbaring van Jezus Christus is een bepaald woord. Een bepaalde boodschap. Een mens kan alleen deze openbaring ontvangen en begrijpen als het hart door God wordt geopend voor die boodschap, zoals Jezus zegt:…….met het hart begrijpen, en zij zich zouden bekeren en Ik hen genezen. (zie Matt 13) Het hart van een mens moet geopend worden voor een bepaald woord. Dat woord is de openbaring van…

Meer
14 okt 17

De wil van de Vader doen

“Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden…Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Velen zullen tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven en in Uw Naam vele krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt.” Matt. 7: 13-14, 21-23. De waarheid is liefdevol, maar ook scherp. We zien dat in het bijbelgedeelte over de smalle weg. Velen proberen in…

Meer
25 sep 17

Goed bedoeld

“Gehoorzamen is beter dan slachtoffer, opmerkzaam zijn beter dan het vet van rammen”. (1 Sam.15:22) Het trof me hoe God reageert op Saul, toen hij met uitvluchten kwam nadat Samuel hem wees op zijn ongehoorzaamheid. God had geboden het hele volk van de Amalekieten van klein tot groot te doden, inclusief de dieren. Saul had zowel de koning gespaard als de beste dieren die hij dan wilde offeren aan God, zoals hij zei. Dat heeft hij met goede bedoelingen gedaan, niet? Aan God offeren is toch altijd goed? Maar Samuel heeft daarentegen schokkend nieuws te vertellen aan Saul: ‘Want opstandigheid is een zonde van waarzeggerij, en tegenstreven is afgoderij en beeldendienst. Omdat u het woord van de HEERE verworpen hebt, heeft Hij u verworpen, zodat u geen koning meer zult zijn.’ Het raakt me, dat God het zo belangrijk vindt dat er naar Zijn Woord geluisterd wordt en dat er…

Meer