Nieuw

23 nov 17

Wat is de openbaring van Jezus Christus?

Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u wordt gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.(1 Petr 1:13) Hoe openbaart Jezus Christus zich aan de mens? Wat is die openbaring? Is het een gevoel, is het een ervaring of een beeld? Is het keuze? Wat is de openbaring van Jezus Christus? Een indringende vraag. Maar het antwoord is heel erg eenvoudig. God is zelf het Woord en God openbaart zich door een woord. De openbaring van Jezus Christus is een bepaald woord. Een bepaalde boodschap. Een mens kan alleen deze openbaring ontvangen en begrijpen als het hart door God wordt geopend voor die boodschap, zoals Jezus zegt:…….met het hart begrijpen, en zij zich zouden bekeren en Ik hen genezen. (zie Matt 13) Het hart van een mens moet geopend worden voor een bepaald woord. Dat woord is de openbaring van…

Meer
14 okt 17

De wil van de Vader doen

“Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden…Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Velen zullen tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven en in Uw Naam vele krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt.” Matt. 7: 13-14, 21-23. De waarheid is liefdevol, maar ook scherp. We zien dat in het bijbelgedeelte over de smalle weg. Velen proberen in…

Meer
25 sep 17

Goed bedoeld

“Gehoorzamen is beter dan slachtoffer, opmerkzaam zijn beter dan het vet van rammen”. (1 Sam.15:22) Het trof me hoe God reageert op Saul, toen hij met uitvluchten kwam nadat Samuel hem wees op zijn ongehoorzaamheid. God had geboden het hele volk van de Amalekieten van klein tot groot te doden, inclusief de dieren. Saul had zowel de koning gespaard als de beste dieren die hij dan wilde offeren aan God, zoals hij zei. Dat heeft hij met goede bedoelingen gedaan, niet? Aan God offeren is toch altijd goed? Maar Samuel heeft daarentegen schokkend nieuws te vertellen aan Saul: ‘Want opstandigheid is een zonde van waarzeggerij, en tegenstreven is afgoderij en beeldendienst. Omdat u het woord van de HEERE verworpen hebt, heeft Hij u verworpen, zodat u geen koning meer zult zijn.’ Het raakt me, dat God het zo belangrijk vindt dat er naar Zijn Woord geluisterd wordt en dat er…

Meer
17 sep 17

Mijn schapen horen Mijn stem

Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. (Joh 10: 27) Vandaag de dag zijn er overal stemmen. Op het internet, op TV, via social media overal zijn stemmen. Deze stemmen proberen een mens altijd van iets te overtuigen. Bij een reclame bijvoorbeeld wil de stem de consument overtuigen om iets te kopen. In de religie wil de stem de ander ook overtuigen. Een stem vertegenwoordigt de geest die er achter zit. Jezus zei daarom: “De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en leven.” (Joh 6:63). Een stem is niet neutraal. Een stem vertegenwoordigt danwel de geest van deze wereld of de geest van Christus. Een tussenweg is er niet. De stem van Jezus roept op om Hem te volgen - een ander doel heeft de stem van Jezus niet. Maar hoe klinkt de stem van Jezus? Als ik in het winkelcentrum mijn…

Meer
28 aug 17

Over Mattheüs 5 en de geboden van Christus

Over Mattheüs 5: er zijn kerken en stromingen gebouwd op met name vers 17 tot en met 19 van dit hoofdstuk. Velen trekken de aandacht eenzijdig hier naar toe in verband met de wet. Maar wat bedoelt Jezus hier? "2 En Hij opende Zijn mond en onderwees hen, Hij zei 3 Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen. 4 Zal zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. 5 Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. 17 Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. 18 Want, voorwaar Ik zeg u: totdat de hemel en de aarde voorbijgaan; zal er niet één jota of tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is. 19 Wie dan één van deze geringste geboden…

Meer
03 aug 17

Eenheid in Christus deel II

Hoe word je één in Christus? Allereerst moet je weten dat de Bijbel geen eigen uitleg toestaat. 1 Petr. 2: 20 “Dit moet u allereerst weten dat geen enkel profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat.” Die uitleg van de Bijbel is door Jezus zelf. Door de Geest van Christus. God de Vader, de Heilige Geest en Jezus Christus vormen een eenheid. Zo zijn ook degenen die in Christus zijn één met dat Woord. Die eenheid laat geen eigen interpretatie van Gods Woord toe. Er is maar één uitleg. Deze éne uitleg van de Bijbel door de Heilige Geest is de leer van Christus. En als je in die leer van Christus bent, dan heb je het eeuwige leven. Zie ook deel I over dit thema: https://www.youtube.com/watch?v=4QC6YOewNlI

Meer
03 aug 17

Eenheid in Christus deel I

Vandaag de dag zie je heel veel verschillende stromingen en bewegingen binnen de christelijke wereld. Als er geen volmaakte eenheid is dan is danwel de ene beweging niet in Christus of de andere niet. Of misschien wel allebei niet?

Meer
02 jul 17

De andere wereld

Joh  8:23 “En Hij zei tegen hen: U bent van beneden, Ik ben van boven, u bent van deze wereld, Ik ben niet van deze wereld.” Joh 18: 36 “Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld.” Om God te leren kennen moet je begrijpen dat er twee werelden zijn: er is deze wereld waarin iedereen geboren wordt, de Bijbel noemt dat een slechte wereld (Gal 1:4, Kol 1: 13, Joh 7:7). Daarnaast is er een totaal andere wereld. Om te weten waarin je je bevindt moet je deze twee werelden goed onderscheiden. Als je dit onderscheid niet goed kent of als dit nieuw voor je is, ben je waarschijnlijk nog in deze zondige wereld waarin je als baby bent geboren. Deze wereld – de wereld waarin ieder mens wordt geboren is een slechte wereld. Het draait in deze wereld altijd om lust en hoogmoed – ook als mensen heel gelovig zijn: 1 Joh 2: 16 “Want al…

Meer